Nytt medlem: Handel og kontor Region Vest

Handel og kontor er et av de største LO-forbundene. Region Vest med regionkontor i Bergn deponerer sitt materiale fra lokalforeningen i Bergen. Her er mest arkivmateriale fra Bergen Handels- og kontorfunksjonærers forening, men også fra andre organisasjoner innenfor foreningen som f.eks. Bergens Handels- og Kontorfunksjonærers forening`s Sangforening, A/S Bergen Handelsfunktionærers Cafe, Bergen handelsfunksjonærers ungdomslag og Vestenfjellske Inspektørlag for å nevne noen. De fleste av disse organisasjonene er lagt ned nå.
Nettside

Nytt medlem: «Dante Alighieri» Comitato di Bergen

«Dante Alighieri» Comitato di Bergen er den norsk-italienske foreningen i Bergen, opprettet i 1959. I foreningens første lover er foreningens formål «å utbre kjennskapet til italiensk språk og kultur og til italienske livsforhold». Det finnes tilsvarende foreninger i Stavanger, Oslo, Halden og Trondheim. Foreningen har aner til Società Dante Alighieri, en italiensk organisasjon grunnlagt i 1889 for å «fremme italiensk språk og kultur i Italia og i verden for øvrig». Foreningen deponerer møtebøker, korrespondanse, medlemsregistre og regnskap.
Nettside

Nytt medlem: HLM arkitektur as

HLM arkitektur as er et av Bergens ledende arkitektfirmaer. Et av deres mest kjente prosjekt er Høgskolen i Bergen sine nye bygg på Kronstad. I første omgang har firmaet deponert tegningsarkivet til Lars Lekven arkitekt MNAL (1929-2008). Lekvens produksjon fulgte med når HLM arkitektur as etablerte seg i 1999. Lekven har bl.a. tegnet BT- og SV-byggene og Vestlandsbankens bygg.
Nettside

Nytt medlem: Øy-Film

Øy-Film er produksjonsselskapet til dokumentarfilmregissøren Øyvind Sandberg, særlig kjent for filmene «Par i hjerter» og «Livet ved sjøen». Øyvind er sønn av Haakon og Liv Sandberg, også de berømte filmfolk i Bergen og kjent gjennom Svekon Film. Øy-Film deponerer råfilmer fra både Øyvind Sandbergs produksjon samt noen fra Svekon Film
Nettside

Nytt medlem: Bergens Maskinistforening

Behovet for sikker oppbevaring av foreningens eldste dokumenter, har nok vært viktig for Bergens Maskinistforening som nå deponerer sine arkiver til LAB. Fagforeningen ble etablert allerede i 1875, noe denne deponeringen bærer preg av. Her er møtereferater, kopibøker (kopier av utgående korrespondanse), korrespondanse og medlemsdokumentasjon. Foreningen er en av atten lokalforeninger i Den Norske Maskinistforbund, som selv er medlem av YS. Continue reading «Nytt medlem: Bergens Maskinistforening»

Nytt medlem: Norges Håndballforbund Region Vest-Norge

Nye klubber må sende inn draktopplysningskjema til kretsen ved opptakelse i kretsen. Dette er hoveddrakten til Kleppestø idrettslag sine hoveddrakter, sendt til kretsen i 1973.

Norges Håndballforbund Region Vest-Norge er blitt medlemmer i LAB. Regionadministrasjonen er en sammenslåing av tidligere håndballkretsene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Her finnes møtereferater, korrespondanse, medlemsblad m.m. I materialet er det en samling med protester og rapporter på dommeravgjørelser og usportslig opptreden på spillere og lagledere. 

Dagens organisasjon har sitt utspring i opprettelsen av Bergen håndballkrets (da Bergen også var eget fylke) og Hordaland håndballkrins i 1946. Disse to kretsene ble slått sammen i 1970. Og i 2004 valgte håndballforbundet å etablere regioner, hvorav de tidligere kretsene Sogn og Fjordane og Hordaland ble til region Vest-Norge. Til nå er det deponert materiale kun fra Hordaland, og fra perioden 1946-1999. Arkivet er fritt tilgjengelig.
Nettside

Forskerseminar om festspillarkivet

Som en del av et samarbeidsprosjekt mellom LAB, Bergen Byarkiv, Festspillene i Bergen, Universitetet i Bergen og UNI Rokkansenteret vil det torsdag 18.10.2012 bli avholdt et seminar om festspillforskning ved Bergen Byarkiv under tittelen «Festspillarkivet og forskningsmuligheter». Tanken bak seminaret er å presentere forskningsideer, pågående masteroppgaver og andre relevante prosjekter. Ambisjonen er å bygge et miljø rundt forskning på Festspillene i Bergen med utgangspunkt i arkivet. Seminaret er lukket.

Nytt medlem: Fellesorganisasjonen Hordaland

Fellesorganisasjonen Hordaland er blitt medlemmer. Fellesorganisasjonen, som er et LO-forbund, organiserer vernepleiere, barnevernspedagoger og sosionomer. Mesteparten av materialet er fra 1990-tallet, og består av hovedsakelig av møtereferater, korrespondanse og trykksaker. Arkivet er ikke fritt tilgjengelig for publikum.

Nytt medlem: Tango Abrazo

Tango Abrazo er klubben for de som danser argentinsk tango i Bergen. Dette miljøet oppsto i første halvdel av 1990-tallet. Klubben deponerer møtebøker, regnskap, trykksaker etc. Med på dette lasset fulgte også arkivet til Bergen Tangofestival 2000, 2001 og 2002.
Nettside

Nytt medlem: Foreningen Forum/Stiftelsen Foreningen Forums Aldersboliger

Medlemmer av Bergens Arbeiderforening avbildet i forbindelse med foreningens 75-års jubileum i 1925. Fotograf: ukjent.

Bergens Arbeiderforening, stiftet 3. juni 1850, hadde som formål: «at befordre Flid, Orden, Sparsommelighed og Velvære blant dens Medlemmer og at bistaa hverandre i Sygdommens og Nødens Sørgelige dage; i første Tilfælde ved understøttelse, i Sidste ved Laan-.»

Foreningen startet en rekke humanitære og sosiale ordninger, som opprettelsen av aldershjem (eller asyl som de kalte det på slutten av 1800-tallet), de gav tilskudd til medisiner, tilsatte egen lege, opprettet bibliotek med tusenvis av titler og startet en av Bergens eldste sangforeninger, «Bergens Arbeiderforenings Sangforening» i 1862.

Continue reading «Nytt medlem: Foreningen Forum/Stiftelsen Foreningen Forums Aldersboliger»